2021-02-23

Cyklandet ökar, men riskerna kvarstår!

Politiska beslut, ett växande intresse för träning och hälsa, pandemin, skattestimulanser och en ökad miljömedvetenhet bedöms alla vara bidragande orsaker till att intresset för cyklism fortsätter att öka.

När cyklisterna kommer får bilarna maka på sig

En stor samhällsomställning har börjat rulla; bilisterna får maka på sig när cyklisterna ska fram, processen pågår men det kommer ta sin goda tid.

Cyklismen har gått från att ses som en lek- och fritidsaktivitet till ett viktigt transportmedel som ska ges utrymme och prioritet i den modernt planerade staden. Hur cyklandet som transportslag utvecklas får framtiden utvisa, men vi tror att cykeln kommer att bli ett av de viktigaste transportmedlen i den smarta staden.

Vi ställer oss frågan: ”Finns det något vi kan göra på kort varsel för att med stor effekt förbättra trafiksäkerheten för de som så föredömligt väljer cykeln till vardags?”

En färsk undersökning av cykeltrafiken i London tittade på hur vägens utformning påverkar skaderisken för cyklister. Man gör några väldigt intressanta fynd som delvis svarar på frågan vi ställer:

  • Genom att separera cykelbana från övriga trafikslag med en längsgående fysisk anordning, minskas skaderisken för cyklisten med 40% jämfört med vägbana utan fysiskt separerande åtgärd.
  • En målad cykelbana utan fysisk separering minskar inte skaderisken alls(!).
  • En körbana delad med biltrafik innebär förhöjd skaderisk för cyklisten med hela 30%.
  • Att tvingas cykla genom trafikerade korsningar ökar skaderisken med hela 300%.

Slutsatser

Att bygga om våra städer med nivåskilda, korsningsfria cykelmotorvägar är en bra målsättning men det kräver stora resurser och det riskerar att ta alldeles för lång tid. Parallellt med en långsiktig förändring av gatumiljön så behövs snabba åtgärder. En enkel och billig, men för cyklisten väldigt effektiv lösning, är att installera fysiskt åtskiljande trafikanordningar. Anordningar som måste vara förlåtande och ge efter, utformade för att prioritera cyklistens särskilda behov. En stor fördel är om en snabb och enkel installation gör att anordningarna kvickt kan omplaceras vid behov till nya högprioriterade områden – och på så vis fortsätta utveckla cykelinfrastrukturen.

Vi på WOPIO tror på cyklismen som ett av framtidens viktigaste transportsätt. Vi tycker att det är ett av de mest intressanta ämnena att diskutera och vi arbetar ständigt med att undersöka nya lösningar. Att fysiskt separera cykeltrafiken är enkelt och vi har samlat ihop en rad beprövade lösningar, särskilt utvecklade för cyklistens behov, i en broschyr. En källa till inspiration och en överblick över olika lösningar som skapar en säkrare cykelmiljö.

Läs broschyren: Separerad cykelbana

Läs broschyren här.

*Källa:
Adams, Thomas, and Rachel Aldred. 2020. “Cycling Injury Risk in London: Impacts of Road Characteristics and Infrastructure.” Findings, December. https://doi.org/10.32866/001c.18226.