2021-04-27

Intelligenta trafiksystem säkrar pulsen i samhället och undviker infarkt

Transportinfrastrukturen upprätthåller centrala samhällsfunktioner där störningar direkt får stora konsekvenser. Många av oss minns olyckan på Södertäljebron midsommaraftonens morgon 2016, en olycka som orsakade infarkt i hela Stockholms trafiksystem med förseningar som kostade samhället någonstans mellan en och två miljoner kronor per dygn* under de nästkommande två månaderna till dess bron öppnades upp igen efter omfattande reparationer.

Människors säkerhet och sociala välfärd är beroende av fri rörlighet och hållbara transporter. Industrin är avhängt ett välfungerande nätverk av vägar och järnvägar.

Vi behöver framkomliga och tillförlitliga vägar, tunnlar och broar som man kan lita på även när en bil stannat eller när man behöver göra ett planerat underhåll.

Trafikverkets ambition är att vidmakthålla befintlig infrastruktur och att säkerställa kapacitet och tillgänglighet även vid incidenter. Öppningsbara barriärer är en viktig lösning för att snabbt kunna leda om trafiken inför en bro eller tunnel med en allvarlig störning för att minimera förseningar. Lösningar som CADO och VEVA minimerar på bara några minuter konsekvensen för tredje man vid en olycka liknande den på Södertäljebron och undviker infarkter som den vi upplevde 2016. Dessutom besparas samhället kostnader för tillfälliga trafikanordningar och TMA-bilar samtidigt som fjärrstyrningen eliminerar risk för personal som annars behövt befinna sig i den riskfyllda trafikmiljön.

Digitaliseringen som pågår i samhället möjliggör omfattande och autonoma system som minimerar störningar vid olyckor och planerade underhållsåtgärder, säkerställer framkomligheten och förbättrar trafiksäkerheten både för trafikanter och personal som jobbar på vägen samtidigt som alla inblandade hålls väl informerade om rådande förändringar när de sker, i realtid.

Intelligenta trafiksystem som VEVA och CADO hittar du hos Wopio: