Referenscase: Sätra industriområde

“TuffCurb XLP från WOPIO är lätt att arbeta med och ett kul sätt att få stor effekt på kort tid med små medel.”

– Jonas Bengtsson, platschef på PEAB anläggning.

Läs hela caset

Peab arbetar löpande med tillgänglighetsanpassning och prioritering av cykeltrafiken på uppdrag av Stockholms stad, Trafikkontoret. I Sätra industriområde finns en vägsträcka där cyklister tidigare samsats med tung godstrafik. Vägsträckan användes också som parkering och viloplats för övernattande lastbilschaufförer. Vägsträckan tillgänglighetsanpassades och utrymme tas från motortrafiken och ges till cyklisten på ett tydligt och säkert vis.

Beställare:
Stockholms stad, Trafikkontoret

Entreprenör:
Peab Anläggning AB

Läs mer om Peab:

Peab Anläggning AB är uppdelat i geografiska regioner och specialiserade produktområden. De utför mark-, lednings- och anläggningsarbeten inom lokal marknad och bygger vägar, järnvägar, broar, tunnlar och hamnar inom infrastruktur och tung anläggning. Drift och underhåll hanterar väg- och gatunät, parker och VA-nät. De samarbetar för att utveckla kärnkompetenser och skapa skalfördelar. Alla anläggningsenheter i Sverige och Norge är ISO-certifierade. Omsättningen var 11,4 MDSEK 2021.

Vägsträckan är vältrafikerad av såväl pendlingscyklister som biltrafikanter.

Förutom bilister användes sträckan ofta av övernattande lastbilschaufförer.

Utförandet:

I tillgänglighetsanpassningen ingick anläggning av ett nytt övergångsställe för fotgängare, två nya refuger, sänkning av kantsten ned till nollnivå för rullstolsburna och kontrastmarkeringar för synskadade. I samband med schaktarbeten byttes även en äldre och skadad dagvattenbrunn i gjutjärn ut till en modernare i betong. 300 m av vägen genom industriområdet smalnades av med vår trafikledningslist StayUp TuffCurb XLP och StayUp flexpollare bakom vilka cykeltrafiken kan ta sig fram på ett säkert sätt. Genom att använda 650 mm höga pollare säkerställs att cyklisten inte slår i med cykelstyret, högreflekterande reflexband i höjd med bilistens strålkastare tillsammans med glasreflektorer i marknivå gör avdelningen extra synbar och tydlig.

Utförandet:

Framkomligheten för rullstolsburna och synskadade har förbättrats och cyklisten ges prioritet över motortrafiken. Den tydliga avdelningen och längsgående barriären minskar skaderisken för cyklisten med hela 40%* jämfört med blandtrafik eller endast linjemålning som faktiskt inte påverkar skaderisken alls.

Projektet tog totalt två veckor med schaktning ca en vecka och anläggning, återställning och finputs ca en vecka. 300 meter trafikledningslist sattes ut på mindre än 2 timmar och monterades klart samma dag. StayUp TuffCurb XLP med StayUp flexpollare är en oöverträffat kostnadseffektiv åtgärd för att dela av befintlig gatumiljö och skapa yta cykeltrafiken prioriteras och olycksrisken för cyklisten minskar med hela 40%.*

*Vi måste börjar separera cykelbanorna

En färsk undersökning av cykeltrafiken i London tittade på hur vägens utformning påverkar skaderisken för cyklister och gjorde väldigt intressanta fynd.

Genom att separera cykelbana från övriga trafikslag med en trafikledningslist minskar skaderisken för cyklisten med 40% jämfört med vägbana utan separerande åtgärd.